miras hukuku avukatı

Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku avukatı kendisine gelen talep üzerine; miras ve mirasın paylaştırılması, mirasın reddi, mirasta saklı pay, tenkis, vasiyetname vb. bütün mirasa dair konuların davalarını ilerletir. Kanun koyucu miras davalarında avukat ile dava süreci başlatma ve ilerletme zorunluluğu belirtmemiştir. Fakat bu davalarda yapılabilecek en ufak yanlışlık size hak kaybı yaşatacağı için, konusunda bilgi sahibi biri ile dava sürecini ilerletmeniz, haklarınızın korunmasını sağlayacaktır.

Miras hukuku avukatı olarak, bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu makalemizde vasiyetname nedir, nasıl hazırlanmalı, koşulları ve şartları gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Vasiyetname Nedir

Vasiyetname nedir sorusunun yanıtı için, “Miras bırakanın son istek ve arzularının konu olduğu yazılı belge ya da belli koşullarda oluşan sözlü beyandır” diyebiliriz. Vasiyetname, resmi memur eşliğinde yapılabileceği gibi miras bırakanın kendi el yazısı ile de yapılabilir. Ayrıca, koşulları varsa sözlü beyan yolu ile de yapılabilir. Miras bırakan ölüme bağlı bir tasarrufla belirteceğimiz eylemleri gerçekleştirebilir.

  • Mirasçılardan biri ya da daha fazlası mirasçılıktan çıkartılabilir
  • Mirasçı atanabilir
  • Mirasçılardan birine ya da üçüncü kişiye belirli mal bırakılabilir
  • Koşullar yükümlülükler eklenebilir ve yedek mirasçı ataması yapabilir
  • Vakıf vb. bir kurum kurulmasını isteyebilir

Bu belgenin oluşturulmasını miras hukuku avukatı yardımı alarak da yapabilmeniz mümkün olmaktadır.

Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetname çeşitleri kendi içerisinde 3 gruba ayrılmaktadır. Bunları belirtecek olursak;

  • Resmi vasiyetname
  • Sözlü vasiyetname
  • El yazısı ile hazırlanan vasiyetname diye belirtebiliriz.

Resmi vasiyetname: Resmi memur tarafından iki tanığın katılmasıyla düzenlenir. Vasiyetnameyi düzenlemeye yetkisi olan resmi memur; Sulh hâkimi, noter veya kanunda kendisine yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Fakat kanunda sayılan bazı kişiler vasiyetnamenin hazırlanmasında resmi görevli memur veya tanık olarak bulunamazlar. Konu hakkında miras hukuku avukatı ile de görüşme yapabilirsiniz ve evraklarınızın hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

El yazılı vasiyetname: Vasiyetin hazırlandığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunlu olmaktadır. El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık ya da kapalı olarak notere, Sulh Hâkimliğine ya da yetkili olan memura bırakılabilir.

Sözlü vasiyetname: Kanun maddelerine de bakılarak; sözlü vasiyetnameye başvurabilmek için 2 şartın olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlardan biri; olağan üstü bir halin varlığı diğeri ise oluşan olağan üstü hal sebebiyle, diğer vasiyetname şekillerinden birine başvurma imkânının bulunmamasıdır.

Vasiyetnamenin Geri Alınması

Vasiyetnamenin geri alınması, vasiyetçinin ölümüne kadar her zaman yapılabilir. Bu geri alma, daha sonra yapılan bir ölüme bağlı tasarrufla ya da vasiyetnamenin yok edilmesi yoluyla olabileceği gibi, vasiyet olunan şeyde sağlar arası tasarruf ederek de gerçekleştirilebilir.

Miras hukuku avukatı olarak konu hakkında bir detay belirtecek olursak; Vasiyetnamenin sonradan yapılan bir ölüme bağlı tasarrufla geri alınması Miras Kanunu madde 542’de anlatılır diyebiliriz. Bu konuda birbirinden ayrı tutulması gereken detaylar vardır. Bunlar;

  • Vasiyetçi, sonraki vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle, daha önceki vasiyetnamesini geri aldığını açık olarak beyan eder
  • Vasiyetçi tarafından sonradan yapılan vasiyetnamede, önceki vasiyetnamenin geri alındığına ilişkin açık bir tasarruf bulunmamaktadır. Burada vasiyetçi, ilk vasiyetnamesini geri aldığını beyan etmeksizin, yeni bir vasiyetname yapmaktadır.

Vasiyetnamenin Yok Edilmesi

Vasiyetnamenin yok edilmesi hangi koşullarda ve nasıl olur sorularının yanıtını makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz. MK 543/I’ e göre, “ Miras bırakan, yok etmek suretiyle de vasiyetnameden dönebilir”. Bu yolla vasiyetnamenin geri alınabilmesi için, yok etmenin geri alma niyetiyle olması gerekir. Böyle bir niyet olmadan vasiyetname, vasiyetçinin bir fiili ile yok olsa bile, geri alınmış sayılmaz.

Buradaki yok etmeden kasıt, vasiyetnamenin okunamayacak duruma getirilmesidir. Bu eylem; yakma, yırtma ya da karalama şeklinde de olabilir. Bu bakımdan, yok etme yoluyla geri alma, prensip olarak, el yazılı vasiyetnamelerde söz konusu olabilir.

Resmi vasiyetnamenin bu şekilde yok edilmesi daha zor olarak mümkündür. Resmi vasiyetnamenin bu yolla geri alınabilmiş sayılması için, vasiyetçinin sadece kendi elindeki sureti yok etmesi yeterli değildir. Noterde ya da diğer resmi yerde bulunan nüshanın da yok edilmesi gerekmektedir. Resmi kuruma emanet olarak bırakılan bu resmi evrak, miras bırakan tarafından geri alınabilir. Ayrıca sözlü vasiyetnamenin de, 1 aylık süre dolmadan, hâkim ya da yetkili kişiden geri alınıp yok edilmesi mümkün olan bir işlemdir.

Miras hukuku avukatı ile görüşme yapmak için, internet sayfamızda bulunan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.