İcra Mahkemesinin Görevleri

İcra Mahkemesinin Görevleri

İcra mahkemesinin görevleri nelerdir sorusunun yanıtını maddeler halinde belirtecek olursak;

 • İcra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikâyet başvuruları ve itirazların kaldırılması istemlerini karara bağlamak
 • İstihkak davasına karşı dava olarak açılan iptal davasına bakmak
 • Şikâyet yoluyla gelen ihalenin feshi istemlerini incelemek
 • İlamlı icrada icranın geri bırakılması istemlerini incelemek
 • Takibin iptal ve talikine karar vermek
 • Kıymet takdirine ilişkin şikâyet
 • İpotekli alacaklının borcu almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması durumunda ipotek kaydının terkini istemek
 • 6183 sayılı Yasa’nın 99. Maddesine göre vergi dairesince yapılan taşınmaz ihalesinin feshine yönelik şikâyetleri incelemek
 • İcra ve iflas suçlarını inceleyerek ceza yargılaması yapmak
 • Yasada belirtilen diğer işlemleri yapmak İcra Mahkemesinin görevleri arasında yer almaktadır.

İcra Mahkemesinin Yargılama Usulü

İcra mahkemesinin yargılama usulü, basit yargılama şeklinde olmaktadır. Bu sebeple de iş bu mahkemelerde, adli tatil hükümleri uygulanmaz. İcra mahkemeleri takip hukukuna yönelik şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılmasına yönelik başvurular geldiğinde, bu hususta görevsizlik kararı veremez; kabul veya ret kararı vermek zorundadır.

İcra mahkemelerinde tanık dinleme ya da yemin kayıtlarına başvurulmaz. Esasa dayanan deliller bu davada geçerli delil olmaktadır. İcra mahkemeleri sınırlı inceleme yetkisine sahip olmaktadır. Ayrıca; Aynı konuda borçlunun yaptığı şikâyet icra mahkemesince reddedilmiş ve kesinleşmişse üçüncü kişinin şikâyet başvurusu da reddedilmelidir.

İcra mahkemesinin görevleri başlıklı yazımızın son kısmında, icra ve iflastan kaynaklı olarak açılabilecek davaları belirteceğiz.

İcra Ve İflas Sebebiyle Açılan Davalar

Genel mahkemelerde İcra ve iflas sebebiyle açılan davalar için bazı örnek bilgiler verecek olursak;

 • İtirazın iptali davası
 • Borçtan kurtulma davası
 • Olumsuz tespit davası (Menfi davası)
 • Geri alma davası (İstirdat davası)
 • Sıra cetveline itiraz davası
 • İhtiyati haciz istemi
 • İhtiyati haciz kararına itiraz, takibe başlanmadan önce ihtiyati haciz kararının kaldırılması istemi
 • Tasarrufun iptali davası
 • İflas davası
 • İflasta malın üçüncü kişinin elinde olduğu durumlarda açılma hakkı oluşan, istihkak davası

İcra mahkemesinin görevleri ve bu mahkemelerde yer alan davalar hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Avcılar Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

İş Sözleşmesinin Sonlandırılması hakkında bilgi sahibi olmak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder