İşe İadede Arabuluculuk

İşe iadede arabuluculuk ne demektir? Arabuluculuk tanımı hukuk dünyamıza son yıllarda katılmıştır. Düzenlenen bu sistemle; davacı ve davalı taraf toplantı eşliğinde uzlaşma yolları hakkında görüşmelere tabii tutulurlar. Taraflar yapılan toplantılarda anlaşma sağlarsa süreç hızlı şekilde sonuçlanır. Eğer taraflar anlaşma sağlayamazsa süresi içinde mahkeme süreci başlatılır.

Özellikle iş davaları kapsamında zorunlu şekle tabii tutulan arabuluculuk, hem mahkemelerin iş yükünü hafifletmektedir hem de tarafların kısa sürede sonuca ulaşmasını sağlamaktadır. Yeni düzenlenen kanun maddelerine göre, işe iade davaları da açılmadan önce arabuluculuk sistemine başvuru yapılması gerekmektedir.

İşçi haksız şekilde işten atılırsa arabulucuya başvurarak işe iadesini işverenden talep edebilir. Arabuluculuk görüşmelerinde işçi ve işveren isterlerse kendileri toplantıya katılım sağlayabilir ya da vekil avukatları toplantıya katılım sağlayabilir.

Arabuluculuk İşe İade Anlaşmama Tutanağı

İşe iadede arabuluculuk toplantıları en fazla 4 görüşmeden oluşur. İşçi ve işveren bu görüşmeler sırasında anlaşma veya anlaşmama kararını kendi hür iradesiyle verir. Arabuluculuk toplantılarını yetkili arabulucu düzenler ve yönetir.

Her arabuluculuk toplantısı sonrasında yetkili arabulucu tutanak düzenlemekle yükümlüdür. Düzenlenen tutanakta toplantı içerisinde alınan anlaşma ya da anlaşmama kararı yer alır. Eğer taraflar belirli şartlar çerçevesinde anlaşma sağlarsa, bütün şartlar ve koşulları tutanakta yer alır.

Taraflar ilk toplantı sonrasında ya da ilerleyen görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanmayacağına karar verebilirler. Anlaşmama koşulunda da yetkili arabulucu tutanağını düzenler ve taraflarca bu tutanak imzalanır.

Arabuluculuk İşe İade Anlaşma Belgesi

İşe iadede arabuluculuk görüşmelerinde işçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlık çözümlenebilir. İşçi ve işveren arasında karar verilen anlaşma hangi şartlar altında geçerli olacaksa, arabuluculuk tutanağında da bu maddeler yer alır.

İşçi ve işveren işe iade koşullarında, eski çalışma sisteminden devam edebileceği gibi yapılan anlaşmaya bağlı olarak bu düzenlemeye hakkaniyet ve kanun koşullarında yeniliklerde getirilebilir. Eğer taraflardan biri bu değişikliğe onay vermişse bu kapsam tutanakta yer alır. Bilinmelidir ki, tutanak içeriğinde yer alan her madde resmidir ve uygulanmalıdır.

Arabuluculuk tutanağında yer alan anlaşma şartlarına uyum sağlamayan taraf, karşı tarafa mağduriyet yaşatmış olur. Bu durumda da mağdur olan taraf kanuni haklarını kullanır ve yasal süreci başlatabilir.

İşe İade Arabuluculuk 2 Hafta

İşe iadede arabuluculuk görüşmelerinde tarafların hür iradeleri ile karar vereceğini açıklamıştık. Yani taraflar anlaşma sağlama ya da anlaşma sağlamama hakkına sahiptir. Taraflar anlaşma sağlayamazlarsa yasal olarak mahkeme süreci başlatılabilir.

Arabuluculuk toplantısı sonrasında işe iade davası açılabilmesi için, hak düşürücü süre 2 haftadır. Bu süre içerisinde dava hakkı kullanılmalıdır. Aksi olan durumlarda hak düşürücü süre bitmiş olur ve konuya dair dava açma hakkı ortadan kalkar.

Arabuluculuk görüşmesinde işçi ve işveren anlaşma sağlamadıkları zaman, yetkili arabulucu anlaşma sağlanmadığına dair bir tutanak düzenler. Tutanağın düzenlenme tarihinden itibaren hak düşürücü süre başlamış olur.

İşe İade Arabuluculuk Anlaşma

İşe iadede arabuluculuk görüşmelerinde tarafların anlaşma sağladığı da sıklıkla görülen bir durumdur. 4857 sayılı iş kanunu 18 maddesi gerekliliğince; otuz ya da daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık olmak şart ile kıdemi bulunan belirsiz süreli iş akdini fesih etmeyen işverenin kanuna uygun olan geçerli bir nedeni bulunmalıdır.

Kanunlara uygun şekilde olmayan işten çıkartılma durumlarında işçinin işe iadesini talep etme hakkı vardır. İşçi bu hakkını kullanmak için dava açmadan önce arabulucuya başvurmakla yükümlüdür. Arabulucuya başvuru yapılmadan açılan davalar, mahkeme tarafından reddedilir.

İşçi iş akdinin haksız şekilde fesih edildiğine kanaat getirmişse, kendisine yapılan iş akdinin sonlandırılması tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde arabulucuya başvurmalıdır. İşçi ve işveren arabulucu toplantısında aralarında anlaşma sağlarsa, işçinin işe iadesi gerçekleşir. Bu durumda yetkili arabulucu tarafından tutanakta belirtilir.

İşe iadede arabuluculuk ve işe iade davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder