İşveren İstinaf Dilekçesi

İşveren istinaf dilekçesi hangi koşularda ve hangi şekillerde düzenlenmelidir? İstinaf dilekçesi, mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz etmek için düzenlenir. Mahkemenin vermiş olduğu kararın hakkaniyet ölçütlerine uyum sağlamadığını düşünen taraf, kararın yeniden verilebilmesi adına istinaf mahkemesine düzenlenen dilekçe eşliğinde başvuru yapabilir.

İstinaf başvurusu yapma hakkı davacı ve davalı fark etmeksizin iki tarafında hakkıdır. Burada önemli olan zamanaşımı süresi içinde ve gerekli düzenlemelerle bu başvurunun yapılmasıdır. İstinaf mahkemesine başvuru yapılırken en önemli unsurlardan biri de dilekçe düzenlenmesidir. Dilekçe içeriğinde yer alması gereken bilgiler şu şekildedir;

– Dosya numarası

– Davalı taraf bilgileri

– Davacı taraf bilgileri

– Varsa vekil avukat bilgileri

– Dosya numarası

– Mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz edilme nedenleri

İşveren istinaf dilekçesi varsa vekil avukat tarafından düzenlenebilir. Eğer taraf davayı kendisi ilerletiyorsa bu dilekçeyi düzenleme yetkisi kendisine aittir. Fakat bu konuda tarafın uzman bir avukattan bilgi ve yardım alması da süreç açısından oldukça önem teşkil etmektedir.

İşe İade İstinaf Dilekçesi

İşçi haksız şekilde işten atıldıysa bu konuda işverene yönelik olarak kanuni bir süreç ilerletebilir. İşe iade sürecinde yapılması gereken ilk kanuni işlem, arabuluculuk sistemine başvurmaktır. Arabuluculuk toplantılarında işçi ve işveren uzlaşma sağlayamazsa mahkeme süreci başlatılır.

İşe iade davasında karar verme yetkisi hâkime aittir. Hâkim süreç içerisinde tanık, delil vb. bütün bilgilerin değerlendirmesini yaparak karar verir. Eğer taraflardan biri mahkemenin vermiş olduğu kararın hakkaniyet kurallarına ve kanun maddelerine uygun olmadığını düşünürse bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine başvuru yapabilir.

İşveren istinaf dilekçesi düzenlemesi gibi işe iade davalarında da istinaf dilekçesi düzenlenmelidir. Yazımıza başlarken belirttiğimiz bütün dilekçe içeriğinde yer alması gereken unsurlar bu davanın istinaf dilekçesinde de mutlaka bulunmalıdır.

İş Mahkemesi İşverenin İstinaf Dilekçesi

Dilekçe düzenlemesi şu şekilde olmalıdır;

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

… İŞ MAHKEMESİNE
DOSYA NO:

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN DAVALI VEKİL:

DAVACI:

DAVACI VEKİL:

KONU: Yerel mahkemenin… Tarihli kararının istinaf incelemesi neticesi bozulması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: İstinafa neden olan unsurlar, vakıalar, örnek Yargıtay kararları, deliller vb. diğer bilgiler bu alanda yer almalıdır.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlerden dolayı, usul ve yasaya aykırı olan Yerel Mahkeme’nin kararının İstinaf Mahkemesi incelemesi sonrasında bozulmasından ibarettir.

Kısmen Kabul Kısmen Red İstinaf Dilekçesi

İşveren istinaf dilekçesi ya da işçi istinaf dilekçesi düzenlenirken, kısmi istinaf dilekçesi olarak düzenleme yapılabilir. Buradaki kısmi dilekçe, kararın belli kısımlarına yapılan itirazı içermektedir. Taraf kabul etmediği kısımları dilekçe içeriğinde açık şekilde belirterek düzenleme yapabilir.

Kısmı istinaf dilekçesi düzenlenirken, dilekçe başlığı da bu şekilde düzenlenmelidir. İstinaf dilekçesi içeriğinde yer alan kısmi itirazlar tek tek madde halinde belirtilmeli ve itiraza neden olan unsurlarda dilekçe içeriğinde mutlaka yer almalıdır.

Kısmi ret dilekçesi düzenlenirken de, konuya uygun şekilde yayınlanan Yargıtay kararlarından faydalanılabilir. Örnek Yargıtay kararları dilekçe içeriğinde belirtilebilir ve bu kararlar esas ve dosya numarası eşliğinde dilekçede belirtilmelidir.

Manevi Tazminat İstinaf Dilekçesi

Manevi tazminat isteme talebinde belli başlı davalarda geçerli olmaktadır. Kişilere manevi yani ruhsal olarak verilen zarardan dolayı talep edilen bu hak konusunda da istinaf mahkemesine başvuru yapılabilir. Bu dava türlerine örnek teşkil edecek bazı başlıklar şu şekildedir;

  • İsme saldırı
  • Evlenmenin butlanı
  • Nişan bozma
  • Kişilik değerlerinin zedelenmesi
  • Kişilik haklarının zedelenmesi
  • Boşanma
  • Bedensel zarar ve ölüme neden olma

İşçilik Alacakları Cevap Dilekçesi

İşveren istinaf dilekçesi gibi önemli olan bir konuda yerel mahkeme süresinde yapılan cevap dilekçeleridir. İşçilik alacaklarını alamayan işçi, kanunun ön gördüğü şekilde olan haklarını kullanabilir. Kanunen belirlenen ilk koşul arabuluculuk sistemine başvuru yapılmasıdır. Haklarını alamayan işçi, arabuluculuk sistemine başvuru yaparak süreci başlatmış olur.

İşçi ve işveren, işçinin alacakları konusunda arabuluculuk sürecinde uzlaşma sağlayamazsa işçi mahkemeye başvuru hakkını kullanır. Alacaklarına dair dava dilekçesi düzenleyen işçi ya da vekil avukatı bu dilekçeyi mahkemeye sunar. Bunun sonrasında dilekçe karşı tarafa yani işverene ulaşır ve işverende kendi cevap dilekçesini düzenler.

İşçi ve işveren arasında karşılıklı olarak cevap dilekçesi düzenlenir. Cevap dilekçelerinde taraflar yaşanılan vakıaları ve kendi haklı yanlarını deliller ve şahitlerle mahkemeye beyan ederler. Taraflar cevap dilekçelerini düzenlerken kesinlikle mahkemenin vermiş olduğu süre içerisinde dilekçesini tamamlamalı ve mahkemeye iletmelidir.

İşveren istinaf dilekçesi ve bütün iş davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz.

0

Yorum Gönder