Miras Hukukunda Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku; gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk alanıdır.

Miras bırakan kişi hayattayken mirasının kime ne derecede kalacağını belirten bir beyanda bulunmamış ise, miras ölümden sonra kanundaki hükümlere göre paylaştırılır.

Mirastan Kimler Pay Alabilir?

Türk Hukuk sistemine göre mirastan pay alacak kişiler zümre (derece) sistemine göre belirlenmektedir. 

Zümre sistemi; Türk Medeni Kanununda Zümre (derece) sistemi olarak kabul edilmiştir. Yasal mirasçı olabilmek için zümre sınıflandırılmasından bir gruba dâhil olunmalıdır. Zümre sistemi soy bağına göre 3 bölümden oluşmaktadır.

Zümre sisteminin bölümlerini inceleyecek olursak;

-1. Zümre; miras bırakanın alt soyudur, miras bırakanın çocukları ve torunlarını kapsar.

-2.Zümre; miras bırakanın annesi, babası, kardeşleri ve yeğenlerini kapsamaktadır.

-3. Zümre; miras bırakanın büyükanne, büyükbaba, amca, dayı, hala ve teyze gibi akrabalarını kapsar.

Zümre sistemi dâhilinde olan kişiler haricinde kan bağı olmayan kişilerin mirastan pay almaları için vasiyetname bırakılması gerekmektedir. Ayrıca zümreler arasında kanunen belirlenen bir sıralama vardır. Örneğin; 1. Zümreden mirasçılar hayatta ise 2. Zümreden kimse mirastan hak iddia edemez.

Önemli bir bilgi olarak bilinmesi gereken bir hususta şudur ki; eş zümre mirasçısı değildir. Sağ kalan eş, her zümre ile birlikte mirasçı olur. İlk iki zümrede hiçbir mirasçı yoksa ve üçüncü zümrede de, zümre başları ile onların çocukları miras bırakandan önce ölmüşlerse, eş tek başına mirasçı olur ve onun varlığı devletin (yasal) mirasçılığını engeller.

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir?

Miras bırakanın ölümü ile ardında kimlerin mirasçı olduğunu gösteren belgeye Mirasçılık Belgesi (Veraset ilamı) denilmektedir. Mirasçılık belgesinin (Veraset ilamı) çıkartılması için mirasçılardan birinin başvurması yeterlidir. Yeni düzenlenen yasalarca mirasçılık belgesi artık Noter’den alınabilmektedir. Fakat mirasçılardan yurt dışında yaşayan kişi ya da kişiler varsa noterler mirasçılık belgesi düzenlememektedir. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

Miras’ta Saklı Pay Ne Demektir?

Türk Hukuku Kanunlarına göre miras bırakacak kişinin mal varlığına ilişkin tasarruf hakkı ölmeden önce olmak kaydıyla kendisine tanınmaktadır. Fakat vefat durumu ile birlikte yasal mirasçıların belli oranlarda olan miras haklarına dokunulamamaktadır. Mirasta saklı pay kavramı; mirasçıların dokunulmaz orandaki miras payları olarak adlandırılmaktadır. Kısaca özetleyecek olursak; miras bırakan mal varlığı üzerinde saklı paylara dokunmamak kaydıyla dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ancak saklı pay denilen oranları mirastan çıkarılma hariç olmak üzere başkasına devredemez. Devretmesi halinde saklı paylı mirasçılar dava açarak bu devir işlemini iptal ettirebilir.

Miras’ta Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir?

Türk Medeni Kanununa göre saklı paylı mirasçılar; sağ kalan eş, çocukları, torunları, anne ve babadır.

 

 

 

 

 

 

 

0

Related Posts

Yorum Gönder