miras hukukunda mal paylaşımı

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı

Miras hukukunda mal paylaşımı nasıl olur sorusundan önde miras hukukunu açıklayalım.

Miras hukuku; gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk alanıdır.

Miras bırakan kişi hayattayken mirasının kime ne derecede kalacağını belirten bir beyanda bulunmamış ise, miras ölümden sonra kanundaki hükümlere göre paylaştırılır.

Mirastan Kimler Pay Alabilir

Türk Hukuk sistemine göre mirastan pay alacak kişiler zümre (derece) sistemine göre belirlenmektedir.

Zümre sistemi; Türk Medeni Kanununda Zümre (derece) sistemi olarak kabul edilmiştir. Yasal mirasçı olabilmek için zümre sınıflandırılmasından bir gruba dâhil olunmalıdır. Zümre sistemi soy bağına göre 3 bölümden oluşmaktadır.

Zümre sisteminin bölümlerini inceleyecek olursak;

-1. Zümre; miras bırakanın alt soyudur, miras bırakanın çocukları ve torunlarını kapsar.

-2.Zümre; miras bırakanın annesi, babası, kardeşleri ve yeğenlerini kapsamaktadır.

-3. Zümre; miras bırakanın büyükanne, büyükbaba, amca, dayı, hala ve teyze gibi akrabalarını kapsar.

Zümre sistemi dâhilinde olan kişiler haricinde kan bağı olmayan kişilerin mirastan pay almaları için vasiyetname bırakılması gerekmektedir. Ayrıca zümreler arasında kanunen belirlenen bir sıralama vardır. Örneğin; 1. Zümreden mirasçılar hayatta ise 2. Zümreden kimse mirastan hak iddia edemez.

Önemli bir bilgi olarak bilinmesi gereken bir hususta şudur ki; eş zümre mirasçısı değildir. Sağ kalan eş, her zümre ile birlikte mirasçı olur. İlk iki zümrede hiçbir mirasçı yoksa ve üçüncü zümrede de, zümre başları ile onların çocukları miras bırakandan önce ölmüşlerse, eş tek başına mirasçı olur ve onun varlığı devletin (yasal) mirasçılığını engeller.

Veraset İlamı Nedir

Miras hukukunda mal paylaşımı ve veraset ilamı;

Miras bırakanın ölümü ile ardında kimlerin mirasçı olduğunu gösteren belgeye Mirasçılık Belgesi (Veraset ilamı) denilmektedir. Mirasçılık belgesinin (Veraset ilamı) çıkartılması için mirasçılardan birinin başvurması yeterlidir. Yeni düzenlenen yasalarca mirasçılık belgesi artık Noter’den alınabilmektedir. Fakat mirasçılardan yurt dışında yaşayan kişi ya da kişiler varsa noterler mirasçılık belgesi düzenlememektedir. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

Mirasta Saklı Pay

Miras hukukunda mal paylaşımı ve mirasta saklı pay;

Türk Hukuku Kanunlarına göre miras bırakacak kişinin mal varlığına ilişkin tasarruf hakkı ölmeden önce olmak kaydıyla kendisine tanınmaktadır. Fakat vefat durumu ile birlikte yasal mirasçıların belli oranlarda olan miras haklarına dokunulamamaktadır. Mirasta saklı pay kavramı; mirasçıların dokunulmaz orandaki miras payları olarak adlandırılmaktadır. Kısaca özetleyecek olursak; miras bırakan mal varlığı üzerinde saklı paylara dokunmamak kaydıyla dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ancak saklı pay denilen oranları mirastan çıkarılma hariç olmak üzere başkasına devredemez. Devretmesi halinde saklı paylı mirasçılar dava açarak bu devir işlemini iptal ettirebilir.

Saklı Pay Mirasçılar

Türk Medeni Kanununa göre saklı paylı mirasçılar; sağ kalan eş, çocukları, torunları, anne ve babadır.

Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı

Sağ kalan eşin miras hakkı Medeni Kanun 499. maddesinde düzenlenmiştir. Sağ kalan eşin zümresi yoktur. Bu sebepler ile eğer miras bırakan kişi evli ise bu halde sağ kalan eşin miras payı hangi zümre ile birlikte mirasa ortak olmuş ise ona göre farklılık arz edecektir. Buna göre sağ kalan eşin miras hissesi aşağıdaki gibidir.

  • Çocuklarla birlikte mirasçı ise Mirasın %25’i sağa kalan eşin olacaktır. Yani çocuk sayısının az ya da çok olmasına bakılmaksızın kadının miras hakkı yasa koyucu tarafından korunmuş olmaktadır.
  • Anne ve Baba ile Mirasçı ise mirasın %50’si sağ kalan eşin olacaktır.
  • Büyükanne ve Büyükbaba ve onların alt soyu ile birlikte mirasçı ise Mirasın %75’i sağ kalan eşin olacaktır.
  • Hiç bir mirasçısı yoksa mirasın tamamı  yani %100’ü sağ kalan eşin olacaktır. Bu durumda devletin bir miras hissesi bulunmamaktadır.

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı davası hakkında bilgi için, Avcılar Miras Avukatı ile iletişime geçiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder