Miras Hukukundaki Paylar

Miras hukukundaki paylar nasıldır? Miras bırakanın ölümünden sonra, terekeye bağlı olan mallar ve borçların mirasçılara dağılımı gerçekleşir. Miras hukukuna göre mal paylaşımı zümre sistemine göre yapılmaktadır. Zümre sistemi kan bağına göre olan akrabalık derecesinde yer alan alt ve üst soydan oluşur. Zümre sisteminde yer almayan tek mirasçı eş olmaktadır. Eş, her zümre kategorisinde mirasçıdır ve mirastan hak alır.

Mirasçılar yasal ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar alt soy ve üst soy olarak da bilinen kan bağı olan kişilerdir. Fakat mirasçılar sadece kan bağına bağlı olarak belirlenmezler. Miras bırakanın gerekli işlemleri yapmasıyla birlikte mirasa sonradan dahil olan atanmış mirasçılar da mirastan pay alma hakkına sahiptir.

Miras hukukundaki paylar hakkında paylaşım yapılması için miras bırakanın ölümünün gerçekleşmesi gerekir. Miras bırakan hayatta olduğu sürece kendi malları üzerinde tasarruf hakkına sahip olan kişidir.

Miras Paylaşım Sözleşmesi

Türk medeni kanunu madde 676 içeriğinde miras paylaşım sözleşmesinden bahsedilmektedir. Bu madde içeriğine göre; tereke üzerinde hak sahibi olan mirasçılar yapacakları ortak sözleşmeye göre malların paylaşmasını gerçekleştirebilir.

Bu sözleşmenin en temel şartı, bütün mirasçıların sözleşme yapılmasına ve sözleşme şartlarına onay vermesidir. Ayrıca miras paylaşım sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır. Yazılı sözleşme noter onaylı olması veya noterde yapılması zorunlu değildir. Fakat her türlü önlem almak isteyen taraflar, noter onaylı şekilde miras paylaşım sözleşmesi yaparlarsa haklarını ispat etmekte ve koruma altına almakta da avantajlı olurlar.

Miras Paylaşımında Anlaşmazlık

Miras hukukundaki paylar dağıtılırken mirasçılar arasında olası anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Hiçbir mirasçı tereke üzerinde tek başına fiilen söz sahibi olamaz. Mirasın paylaşımında da bütün yasal ve atanmış mirasçılar hak oranlarına göre paylarını alabilmelidir. Fakat mirasçılar arasında yaşanılabilecek anlaşmazlık durumunda da hukuki süreçlere başvuru yapılabilir.

Mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanır ve herhangi bir mirasçı mağduriyet yaşayacağını düşünürse, miras paylaşım davası açılabilir. İş bu davada;

  • Zamanaşımı süresi yoktur
  • Her mirasçı bu davayı açmada hak sahibidir
  • İş bu dava sürecinde hâkim mirasçıları hak oranlarına göre gruplara ayırabilir
  • Hangi mirasçının ne kadar pay alacağına hâkim karar verir
  • Dava devam ederken malların zarar görmemesi için gerekli koruma tedbirleri mahkeme tarafından alınır
  • Malların satışa çıkarılma ve paraların mirasçılar arasında paylaştırılması mahkeme tarafından yapılır

Miras hukukundaki paylar ve miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder