Velayetin değiştirilmesi davası

Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin değiştirilmesi davası, boşanma işlemleri bittikten sonra açılır. Boşanma sonrası velayet hakkına sahip olan anne ya da babanın durumundaki olumsuz değişiklikler sebebi ile velayetin değiştirilmesi istenebilir. Velayetin değişmesi için ilk önce “Velayetin Değiştirilmesi Davası” açılması gerekmektedir. Velayetin Değiştirilmesi Davası açan tarafın, karşı tarafın çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyecek koşullara sahip olduğunu deliller eşliğinde ispat etmesi gerekmektedir. Velayetin değiştirilmesi kararını hâkim vermektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Nedir

Boşanma sonrası velayet hakkını alan taraf; çocuğun velayetinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getiremezse karşı tarafın açacağı Velayetin Değiştirilmesi Davası sonucuna göre velayet hakları elinden alınır.

Velayet hakkının değiştirilmesi kanunda; “TMK md.183 de; Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması halinde hâkim, re’sen veya ana veya babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır “şeklinde belirtilmiştir.

Velayetin Değiştirilme Sebepleri

Velayet hakkının değiştirilmesine ilişkin olan sebepleri birkaç madde halinde sıralayacak olursak;

  • Çocukla kişisel ilişki kurulmasını engellemek,
  • Çocuğun fiilen velayet hakkı olmayan anne ya da babada bırakılması,
  • Çocuğun fiilen üçüncü kişi yanında bırakılması,
  • Çocuğun menfaatinin gerektirdiği diğer haller,(Sağlık, Eğitim, Ahlak, Güvenlik vb.)
  • Yeniden evlenme,
  • Ölüm,
  • Çocukla ilgili velayet görevinin kullanılmasını engellemek gibi durumları sıralayabiliriz.

Velayetin Değiştirilme Usulü

Velayetin değiştirilmesi davasında uygulanacak usul hükümlerinin bazılarına açıklık getirecek olursak;

-Görevli Mahkeme; 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun m.4, b.1 hükmüne göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı konusu olan aile hukukundan doğan dava ve işler 20.04.2004 tarihinden sonra aile mahkemesinde görülecektir.

4787 SK. M.2. F. Hükmüne göre aile mahkemesi kurulamayan yerlerde ise TMK. M. 118-395 kapsamına giren dava ve işlere, dolayısıyla velayetin değiştirilmesi davasına HSYK tarafından belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılacaktır.

-Yetkili Mahkeme; Velayetin değiştirilmesi davaları kural olarak davanın açıldığı tarihte davalının yerleşim yeri olan mahkemesinde görülür.

-Davacı; Velayetin değiştirilmesi davası ilgisi olan herkes tarafından açılabilir.

-Davalı; Velayetin değiştirilmesi davasında dava velayet hakkına sahip olan anne ya da babaya yöneltilmelidir.

-İncelenme Şekli; Velayetin değiştirilmesi davası harcı verilmek suretiyle usulüne uygun açılmalıdır. Dava Adli Tatilde görülebilir. Anlaşmalı boşanmadan sonra istenebilir. Yaşam alanları incelenir. Sadece davalının kabulüne dayanılarak karar verilmez. Kesinleşmedikçe infaz edilemez. Uzman görüşü alınır. Taraflarla görüşülür. İdrak çağındaki çocuk dinlenir. Yargılamanın her aşamasında delil sunulabilir. Delil toplanır.

– Yargılanmanın İadesi; Velayetin değiştirilmesi davasında koşulları varsa yargılamanın iadesi istenebilir.

-Yargılama Gideri; Velayetin değiştirilmesi davasında yargılama giderlerine de hükmedilebilir.

Velayetin Değiştirilmesinin Sonuçları

Velayetin değiştirilmesi sonucu çocuğun kişilik hakları, mallarının korunması ve çocuğun temsili gibi konularda kanunun anne ve babaya yüklediği sorumluluklar vardır. Bu sorumlulukların gereklilik hakları velayet hakkını alan anne ya da babaya aittir.

-Kişisel İlişki Düzenlenir: Anne ya da baba velayeti altında bulunmayan çocuk ile kararlara uygun şekilde kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Velayetin değiştirilmesi sonucu diğer taraf ile kişisel ilişki kurulmalıdır.

-İştirak Nafakası Verilir: Velayet hakları kendisine verilmeyen taraf, çocuğun bakım ve eğitim masrafları için imkanları doğrultusunda iştirak nafakası vermek zorundadır.

İştirak nafakasına, velayetin değiştirilmesine dair hükmün kesinleşme tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekir. Velayet davaları hakkında bilgi edinmek için, Beylikdüzü Boşanma Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder