Bakırköy İş Avukat

Bakırköy İş Avukat

Bakırköy iş avukat tarafından hazırlanan bu makalemizin içeriğinde işten atılma sebeplerini açıklayacağız. İşçi ve işveren Kanun hükümlerine göre belli başlı kurallar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeleridir. Bu iki tarafında belli başlı yükümlülükleri vardır. Taraflardan biri bu yükümlülükleri yerine getirmezse işten ayrılma veya iş akdinin feshi gerçekleşebilir.

İş akdinin sonlandırılmasında veya işçinin kendi isteği ile işten ayrılmasında, tarafların haklılık durumlarına göre hakları olmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veya bunların alınamaması durumunu belirtebiliriz. Eğer ki işveren haklı sebeplere dayanarak, işçinin iş akdini fesih ediyorsa tazminat ödeme gereksinimi ortadan kalkar. Fakat işçi haksızlığa uğradığını düşünüyor ve bu konuda haklı dayanakları varsa İş Kanunları çerçevesinde tazminat haklarını talep edebilir.

İşten Atılma Sebepleri

İşten atılma sebepleri 4857 sayılı İş Kanunu maddelerinde belirtilmiştir. Bakırköy iş avukat olarak konu hakkında geçerlilik taşıyan maddeleri başlıklar halinde belirtecek olursak;

Sağlık Sebepleri: İşçinin kendi hastalığı vb. olan durumlarda ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi dâhilinde bu sebep geçerli olabilir.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan eylemler: İşçinin işyerindeki ahlaki değerlere uygun olmayan davranışlar sergilemesi sebebi ile geçerli olan haklı bir sebeptir.

Zorlayıcı sebepler:  İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

İşçinin gözaltına alınması veya tutukluluk hali: İşçinin gözaltı sürecinde yaşanılacak aksaklık ve uzama ayrıca tutukluluk hali, haklı bir fesih gerekçesidir.

Haksız Fesih Sebepleri

Haksız fesih sebepleri yasanın 18. Maddesinde belirtilmiştir. Bakırköy iş avukat ve Bakırköy Avukat olarak haksız fesih sebeplerini belirtmek gerekirse;

  • Sendika üyeliği ve sendikal faaliyetlere katılmak
  • İşyeri sendika temsilciliği yapmak
  • Mevzuat veya sözleşmeden doğan haklar için işvereni dava etmek
  • Irk, renk, cinsiyet, medenî hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler
  • maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek
  • Hastalık veya kaza dolayısıyla yasada öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

İşveren fesih bildirimini yazılı şekilde bildirmek zorundadır. İşçinin savunması alınmadan, davranışları veya verimi ile ilgili konularda fesih yapılamaz.

Bakırköy iş avukat ile iletişime geçerek danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.