Boşanma Davası Açılması Ve Sonuçları

Boşanma davası açılması ve sonuçları davanın seçilen şekline göre de farklılık göstermektedir. Evlilik birliği, resmi şekilde yapılan nikâh düzenlemesinden sonra başlar.

Boşanma Davası

Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte hem kadının hem de erkeğin birbirlerine karşı belli başlı yükümlülükleri olur. Taraflardan biri ya da ikisi de bu sorumlulukları yerine getirmezse, ortak hayatın çekilmezlik koşulu meydana gelir ve boşanma davası talep edilir. Türk Hukukunda boşanma davası açma 3 şekle tabi tutulmuştur. Bunlar; Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davası olmaktadır. Bu üç dava şekli de birbirinden oldukça farklı şekilde açılır ve ilerletilir.

Hukuk sistemimize göre her davanın açılma ve ilerletilme şekli birbirinden ayrı tutulmaktadır. Örneğin; Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davasının gerçekleşebilmesi için, ortada reddedilmiş bir boşanma davasının olması ve diğer usullerin uygun şekilde yapılması gerekir. Açılan boşanma davaları bazı geçerli sebeplerden dolayı, hâkim tarafından reddedilebilmektedir. Burada bahsedilen reddedilme sebeplerini iki grupta belirtebiliriz. Bunlar; Usulden dolayı davanın reddi ve esastan dolayı davanın reddi olmaktadır. Yani dava açılırken resmi işlemlerde yapılacak eksiklik ve yanlışlık, davanın reddine sebep olabilir. Ayrıca davanın açılma sebebi de, kanun koyucunun belirlediği ölçütlerde değilse, davanın reddi gerçekleşir.

Boşanma davası açıldıktan sonra hâkim tarafından reddedilirse eğer, eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davası olarak davaya devam edilebilir. Fakat bu şekilde boşanmanın gerçekleşebilmesi için, Türk Medeni Hukuku kurallarının gereklilikleri yerine getirilmiş olmalıdır. Bunları belirtecek olursak;

 • Reddedilen bir dava olmalı
 • 3 yıl boyunca eşler arasında ortak hayat kurulmamış olmalıdır

Kanunda da geçerli olan 3 süre oldukça önemlidir. Bu süre içerisinde barışmak amacıyla ortak hayat, kesinlikle kurulmamış olmamalıdır. Barışma akdi olmadan, taraflar farklı geçerli sebeplere dayanarak görüşmek sorunda kalabilir. Ama bu görüşme barışmaya dair olursa ve taraflardan biri, bu durumu mahkemeye kanıtlarıyla birlikte sunarsa boşanma gerçekleşemez. Boşanmayı isteyen taraf, bu şekilde bir etkenle karşılaşırsa eğer, yeniden geçerli bir sebebe dayanarak usullere ve esasa uygun şekilde çekişmeli dava açabilir.

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davaları için hazırlanan bütün dilekçeler, farklı içeriklere sahiptir. Dava dilekçesi, mahkemeye sunulan ilk resmi evraktır ve hâkimin konuyu ilk öğreneceği belgedir. Bu sebeplerden dolayı da, dilekçe çok dikkatli hazırlanması gereken bir unsurdur. Boşanma davası açılması ve sonuçları konusunun en temeli olan, dava dilekçelerine dair birkaç madde belirtecek olursak;

 • Anlaşmalı boşanma davalarında tek dilekçe hazırlanır. Tek celsede sonuçlanan bu dava türü için, dava açılırken boşanmanın sonuçlarında tarafların maddi ve manevi olarak her konuda uzlaşma sağladığını belirten dilekçe, mahkemeye dava açılırken sunulmalıdır.
 • Çekişmeli boşanma davası açılırken mahkemeye sunulan ilk dilekçe dava dilekçesi olmaktadır. Dava dilekçesinin içeriğinde; Davanın açılma sebebi, yaşanılan vakıalar, şahitler, deliller, boşanmanın sonuçlarında yer alan maddi ve manevi bütün sonuçlar hakkındaki talepler, ziynet talepleri ve diğer talepler mutlaka yer almalıdır. Taleplerin yanı sıra, tarafların adresleri de tebligatların çıkartılabilmesi için, gerekli olan bilgiler arasındadır.
 • Çekişmeli boşanma davası dilekçelerinde yer alan cevap dilekçesi, karşı tarafın bulunduğu beyanlara yanıt vermek için düzenlenir. Taraflar dava öncesinde karşılıklı olarak cevap dilekçesi yazarak, boşanmaya dair beyanlarını açık şekilde belirtirler.
 • Delil dilekçesi düzenlemesinde, dava konusunun ispatında yer alacak olan bütün delil niteliğindeki unsurlar ve şahit olabilecek kişiler yer alır. Şahitler sözlü olarak doğruları, mahkemede beyan etmelidir. Doğruluk içerisinde şahitlik yapmayan kişiler hakkında, resmi işlem yapılır.
 • İtiraz dilekçesi hakkı, her iki tarafa da verilmektedir. Süresi içerisinde yapılması zorunlu tutulan bu dilekçe, mahkemenin vermiş olduğu kararı uygulamak istemeyen tarafın hazırlaması gereken dilekçedir. İtiraz dilekçesi süresi içerisinde ve karara hangi sebeplere dayanılarak itiraz edildiği beyan edilecek şekilde düzenlenmelidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davalarının açılması için yapılacak olan işlemler, türlerine göre farklılık göstermektedir. Yazımızın bu kısmında çekişmeli boşanma davasının açılması için gerekli olan işlemlerden bahsedeceğiz. Evlilik birliğinde 1 yıllık süreyi doldurmamış olanlar, boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında uzlaşma sağlayamayanlar ya da tek taraflı boşanma isteminin olduğu durumlarda, çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Hukuk sistemimiz, bu şekilde açılan boşanma davalarını kanun koyucunun belirlemiş olduğu bir sebebe dayanarak açmayı zorunlu tutmaktadır. Ayrıca; mahkemeye sunulan sebep affa uğramamış olmalı, zaman aşımı süresi dolmamış olmalı ve ispat edilir olmalıdır. Bu kurallar gerçekleştirilemezse eğer, boşanma davası mahkeme tarafından reddedilir. Bütün bu etkenler yerine getirildikten sonra yapılması gereken resmi işlemler başlatılabilir. Eğer davanızı vekil ataması yapılan avukatınız ilerletecekse, avukatınız adına çıkartacağınız vekâletname eşliğinde, bütün işlemlerinizi avukatınız yapabilir. Eğer avukatsız dava ilerletecekseniz de, bütün işlemleri kendiniz yapmalısınız.

Çekişmeli boşanma davasının başlatılabilmesi için;

 • Dava konunuzun içeriğini açıklayan ve diğer bilgileri beyan eden bir dilekçe hazırlanması gerekir. Dilekçe içerisinde dava konusuna sebep olan unsurlar, boşanmanın sonucunda talep edilenler, tarafların adresleri de yer almalıdır.
 • Adliyede yapılması gereken resmi işlemler yapılmalıdır. Bunlar gerekli harç ödemeleri, dilekçenin dosyaya sunulması ve diğer işlemlerden oluşur.

Boşanma davası açılması ve sonuçları için, davanın doğru şekilde başlatılması ve aynı şekilde ilerletilmesi gerekir. Dava sürecinde eksik ya da yanlış yapılacak işlemler, karşı tarafı affetmeniz davanızın reddedilmesine sebep olur. Eğer taraf bir şekilde karşı tarafı affederse ve sonrasında davaya devam etmek isterse tekrardan bir boşanma davası açması gerekir. Yeni davanın açılabilmesi için de, aftan sonra gerçekleşen bir dava sebebi oluşmalıdır.

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davalarını avukat ile ilerletmek, kişinin hak kaybı yaşamasına engel olur. Çünkü bu süreçte kişi davayı tek başına doğru şekilde ilerletemezse, hem maddi hem de manevi pek çok kayıp yaşar. Avukatların boşanma davaları için, talep edecekleri ücret aralığı Baro tarafından belirlenir. Baro her yıl yaptığı ücret düzenlemesini, alt taban sınırı ve üst taban sınırı olarak avukatlara belirtir. Avukatlarda haksız rekabet yaşanmaması adına, bu ücret içersinde çalışma yaparlar. BU sebeple de düzenli olarak her yıl dava ücretleri değişikliğe uğramaktadır. Dava ücretlerinin ayrıma uğramasının bir sebebi de, davanın içeriği ve açılma şekli olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanan bir dava olmaktadır. Bu sebeple de, dava içerisinde yapılması gereken işlemler daha az olmaktadır. Ücret değerlendirmesi de buna göre yapılır. Çekişmeli boşanma davası oldukça uzun süren bir süreçtir ve içeriğinde pek çok işlem yapılması gerekir. Bu dava türünün de fiyatlandırması bu ölçütlere göre yapılmaktadır. Boşanma davası ilerletecek kişinin, avukat ile çalışma yapacak maddi olanağı yoksa eğer bu koşulda Devlet desteği alabilir. Devlet, maddi olanağı olmayan kişilerin davalarını avukatsız ilerletmemeleri için, Barodan ücretsiz avukat desteği alınması koşulunu öngörmüştür. Barodan boşanma davası için, ücretsiz avukat ataması yapılabilmesi şartları şu şekilde olmaktadır;

 • Kişinin maddi olanağının hiç olmaması gerekir
 • Kişinin maddi olanağının çok az olması gerekir
 • Yeşil kart sahibi olabilir
 • Maddi gelir düzeyinin azlığı ya da hiç olmaması kanıtlanır şekilde olmalıdır
 • Baro avukat desteği programına başvuru yapmış olması gerekir

Başvuru yapan kişi, uygunluk derecesine göre değerlendirmeye alınır. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, kişinin gelir düzeyi incelemesi yapılır ve bazı durumlarda ek belge eklenmesi istenilebilir. Değerlendirme sonucunda, kişinin ücretsiz avukat ataması yapılabilir. Ücretsiz avukat ataması yapılan kişi, avukat ücreti ödemeden avukat eşliğinde dava ilerletme hakkına sahip olur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası açılması ve sonuçları sürecine başlanırken ve bu süreç ilerletilirken kişiler birçok durumda kararsızlık yaşayabilir ve buda taraflar arasında daha fazla sorun yaşanmasına sebep olur. Anlaşmalı boşanma davası, sürecin kısalığı açısından kişilerin pek çok açıdan daha az yıpranmasına sebep olur. Anlaşmalı boşanma davasının başlatılabilmesi için belli başlı şartlar olmaktadır. Bunları maddeler halinde açıklamak gerekirse;

 • Taraflar evlilik birliği içerisinde 1 yıllık süreyi doldurmalıdır
 • Taraflar boşanmanın maddi olan bütün sonuçlarında uzlaşma sağlamalıdır (Nafaka, tazminat, mal paylaşımı, ev eşyalarının paylaşılması ve diğerleri)
 • Taraflar boşanmanın manevi sonuçlarında uzlaşma sağlamalıdır (Müşterek çocuğun velayet hakkı, çocukla kişisel ilişki kurma zamanları ve diğerleri)
 • Her iki tarafta boşanmayı kabul etmeli

Yukarıda belirttiğimiz bütün unsurlar gerçekleştirildikten sonra, taraflar arasında resmi bir protokol düzenlemesi yapılır. Protokolün içerisinde, tarafların bütün konularda uzlaştığı maddeler halinde beyan edilir. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlanır. Boşanma davası dilekçesi ve tarafların imzalayıp kabul ettiği protokol ile birlikte Adliye işlemleri yapılır. Adliyede ödenmesi gereken harçlar ve yapılması gereken diğer işlemler bittikten sonra, mahkemenin davayı kabul etmesi beklenir. Mahkeme koşulları inceler ve kurallara uygun bulursa, davanın kabulüne karar verir. Kabul edilen dava için, dava günü ve saati belirlenir. Taraflar, mahkemenin belirlemiş olduğu gün ve saatte mahkemede hazır bulunakla yükümlüdür. Taraflardan biri mahkemeye gelmezse ya da mahkemede boşanmak istemediğini beyan ederse eğer, dava reddedilir.

Taraflar arasında hazırlanan protokol, davadan önce değişikliğe uğrayabilir. Her iki tarafta protokol içerisinde yer alan maddelerde değişiklik yapılmasına karar verirse, yeni protokol düzenlenir ve dava dosyasına sunulur. Bu şekilde olan davalarda, dava dosyasına eklenen son protokol geçerli olur. Taraflardan biri protokoldeki yeni düzenlemeyi kabul etmezse eğer, dava boşanma ile sonuçlanamaz. Bu durumdan sonra, davaya devam edilebilmesi için çekişmeli boşanma davası açılabilir. Ayrıca taraflar bu sürede boşanmadan vazgeçme hakkına da sahip olurlar. Taraflar ortak kararla boşanma davasından vazgeçerlerse, mahkemeye bunu beyan edecek şekilde feragat dilekçesi yazılır. Mahkemeye sunulan feragat sonrası, dava dosyası kapanır ve evlilik birliği resmi şekilde devam eder.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Nasıl Olur

Çekişmeli boşanma davasının kaç celsede biteceğinin net bir yanıtını vermek, pek mümkün değildir. Çünkü hâkim değişikliği, dava içeriğinde yeni bir durumun gelişmesi vb. pek çok unsur dava süresinin uzamasına sebebiyet verebilir. Çekişmeli olarak başlatılan davalarda, ilk süre karşılıklı tarafların cevap dilekçesi yazması şeklinde ilerlemektedir.

Davacı taraf dava dilekçesi ile ilk dilekçenin dosyaya eklenmesini sağlar. Bu dava dilekçesi davalı olan tarafa tebliğ edilir. Davalı tarafa tebliğ edilen dilekçeye, süresi içerisinde cevap dilekçesi yazılarak davaya yanıt verilmiş olur. Cevap dilekçesinin içeriğinde davalı taraf; boşanmak isteyip istemediğini, kendi taleplerini, davacı tarafın kusurlarını ve hakkında yapılan iddialara olan bütün yanıtlarını verir. Davacı ve davalı taraf arasında karşılıklı dört kere cevap dilekçesi yazılması olasıdır. Eğer taraflardan biri bu dilekçelere daha öncesinden yanıt vermezse, duruşma süresi başlatılır. Eğer her iki tarafta bütün dilekçe hakkını kullanırsa dört dilekçe sonrasında, duruşma günü belirlenir. Boşanma davası açılması ve sonuçları koşulunda, hazırlanan bütün dilekçeler çok önemlidir.

Çekişmeli boşanma davasının ilk duruşması, ön inceleme duruşması şeklinde adlandırılır. Ön inceleme duruşmasında taraflar, ilk kez hâkimle karşılaşır. Eğer tarafların ataması yapılan vekil avukatı varsa, duruşmaya katılmakla yükümlü değillerdir. Yani avukatınız, sizin yerinize duruşmaya katılabilir. Hâkim bu duruşma esnasında, dilekçelerde yazılarak anlatılanları taraflardan dinler. Bunun sonrasında da bir sonraki duruşma gününe kadar yapılması gerekenleri belirler. Hâkim bu duruşmada;

 • Dava dosyasında eksik bilgi varsa tamamlanmasını ister
 • Dava dosyasına ek bilgi eklenmesini isteyebilir
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından çıkartılması muhtemel olan bilgiler için, gerekli yetki yazısını yazar
 • Taraflara, bir sonraki dava celsesine kadar yapılması gereken yükümlülükleri belirtir

Hâkim, dava süreci içerisinde taraflardan pek çok bilgi isteme hakkına sahiptir. Çünkü bu dava türünde boşanmanın sonuçlarıyla ilgili olan kararlara, mahkemeye sunulan belgelerle karar verilir. Mahkemeye sunulan belgelerin yanı sıra bilirkişi raporu düzenlemesi ve gerekli durumlarda çocuklar için pedagog raporları karar vermede etkili olmaktadır.

Boşanma Davası Açma

Boşanma davaları açılırken, davanın tabi bulunduğu şekli önemli olmaktadır. Çünkü her davanın açılış şeklindeki usuller ve esaslar birbirinden farklı olmaktadır. Yazımızın içeriğinde anlaşmalı boşanma davasının nasıl açıldığını açıklamıştık. Bu kısımda da çekişmeli boşanma davasının ve eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davasının nasıl açılması gerektiğinden bahsedeceğiz. Daha detaylı bilgi için Beylikdüzü Avukat Merve ARI ile görüşebilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için, öncelikle kanunen geçerli olan bir boşanma sebebinin olması gerekir. Türk Medeni Hukukuna göre geçerliliği olmayan dava sebepleri olduğu zaman, mahkeme davanızı kabul etmez. Geçerli olan dava sebebi aynı zamanda ispatlanabilir de olmalıdır. İspatlanamayan bir dava sebebi sonrasında, boşanma gerçekleşemez.

Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için, ilk olarak dava dilekçesinin uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Dilekçe hazırlığı tamamlandıktan sonra, Adliyede ödenmesi gereken harçlar vardır. Bu harçlar hem davanın açılması için gerekli olan giderleri, hem de dava tebliğinin karşı tarafa iletilmesi için gerekli olan ücretlerden oluşur.

Eylemli ayrılık nedeninden kaynaklı olarak,  boşanma davası açılması ve sonuçları ise diğer dava türlerinden biraz faklı olmaktadır. Bu şekilde boşanma davasının açılması için, anlaşmalı ve çekişmeli davalarda olduğu gibi farklı resmi işlemler yapılmaz. Mahkemenin kararı ile reddedilen bir boşanma davası varsa eğer, bu davanın reddinden sonra herhangi bir işlem yapılmazsa dava eylemli olarak ayrılma davasına dönüşür. Bu şekilde boşanmanın gerçekleşmesi için de, tarafların ilerleyen 3 yıl içerisinde ortak hayat kurmaması gerekir. Eğer taraflardan biri, barışma vaadiyle ortak hayatın kurulduğunu ispatlarsa boşanma gerçekleşemez.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası arasındaki en büyük farklardan biri de, dava sürecinde geçirilen zaman olmaktadır. Ayrıca dava sürecindeki zamanın uzamasının bir etkeni de, davanın avukatsız şekilde ilerletilmesi olmaktadır. Dava sürelerini ortalama süre halinde maddelerle açıklamak gerekirse;

 • Avukatsız anlaşmalı boşanma davası, ortalama 6 ay içerisinde sonlanır
 • Avukatlı anlaşmalı boşanma davası, ortalama 1 ay içerisinde sonlanır
 • Avukatsız çekişmeli boşanma davası, ortalama 3 yıl veya daha fazla sürede sonlanır
 • Avukatlı çekişmeli boşanma davası, ortalama olarak 1,5 yılda sonlanır

Yukarıda da belirttiğimiz süreleri ortalama halinde belirttik. Çünkü dava sürecinde gelişebilecek herhangi bir etken dava sürecinin uzamasına sebebiyet verir. Örneğin; Çekişmeli boşanma davasının duruşmasına taraflardan biri katılmayacağını bildirirse, yeni dava günü daha ileri bir tarihe atılabilir. Davaya katılmayacak olan tarafın, mutlaka geçerli olan sebebini mahkemeye bildirmesi gerekir. Aksi olan durumda mutlak hak kaybı yaşanır.

Çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesinin en temel sebebi, tarafların boşanmanın sonuçlarında anlaşma sağlayamamış olmasıdır. Davacı ve davalı taraf nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı vb. diğer konularda uzlaşma sağlayamadığı zaman, dava çekişmeli olarak açılabilir. Bu şekilde açılan davada da, taraflar talep ettikleri istekleri için geçerli olan sebeplerini mahkemeye kanıtlamalıdır ki, karar verilebilsin. Hâkimin birçok unsurda karar verme yetkisi olmaktadır. Fakat bu kararlar verilirken geçerliliği olan sebepler göz önünde bulundurularak verilir.

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma kararı veren kişiler, ilk olarak boşanma davasının ücretlerini araştırmaya başlarlar. Ücret tabii ki de günümüz şartlarında mutlak araştırılması gereken bir konu olmaktadır. Fakat böylesi önemli olan bir davada ilk araştırılması gereken etken ücret olmamalıdır. Zaten yazımızın içeriğinde de bahsettiğimiz gibi, boşanma davası ücretleri alt taban ve üst taban fiyatlandırması Barolar Birliği tarafından düzenlenmektedir. Bu düzenlemenin dışında hiçbir ücret talep edilemez.

Boşanma davası içeriğindeki hassas unsurlar sebebiyle, çok dikkatli ilerletilmesi gerekir. Bir anlık öfke ve kızgınlık birçok zaman tarafa hak kaybı yaşatır. Yapılan resmi işlemler sonrasında bu hak kaybı telafi edilemez ya da büyük uğraşlar sonrasında olasılıklar dâhilinde telafi edilebilir. Bu sebeple de dava açmadan önce ilk araştırılması gereken unsur avukat olmalıdır. Avukatınızla aranızda güvenilir bir iletişim kurabilirseniz eğer, dava sürecinizi daha sakin ilerletmeniz mümkün olabilir.

Boşanma davasının açılması ve sonuçları başlıklı yazımızın son kısmında, danışanlarımızdan sıklıkla gelen birkaç soruyu cevaplayacağız.

Boşanma Davasında Sık Sorulan Sorular

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılması için geçerli olan işlemler, davanın türüne göre farklılık göstermektedir. Çekişmeli boşanma davası açılırken oldukça detaylı bir boşanma dilekçesi hazırlanırken, anlaşmalı boşanma dilekçesi daha kısa şekilde tasarlanmalıdır. Çekişmeli boşanma davası açılırken, dilekçe hazırlandıktan sonra Adliyedeki resmi işlemler yapılır. Anlaşmalı boşanma davasında ise, dilekçenin yanı sıra protokol hazırlanır ve bu iki evrakla Adliyedeki resmi işlemler yapılır.

Boşanma Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davasının açılması için evlilik birliğindeki 1 yıllık süre dolmalıdır. Dava açma süresindeki farklılık etkeni, çekişmeli boşanma davası sebeplerinde dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Çünkü çekişmeli boşanma davaları açılırken, davaya konu olan sebepler mahkemeye beyan edilir ve dava bu sebebe dayanılarak kabul edilir. Fakat boşanmanın sebeplerini oluşturan konuların zaman aşımı süresi vardır. Zamanaşımı süresi hak düşürücü süre olduğu içinde, dava süresi içerisinde açılmalıdır. Aksi durumda dava reddedilir.

Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?

Boşanma davasının açılabilme şartları, davanın şekline göre farklılık gösterir. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için taraflar 1 yıldır evli olmalı, boşanmayı kabul etmeli ve boşanmanın bütün sonuçlarında uzlaşma sağlamalıdır. Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi içinde, Türk Medeni Hukuku kapsamında yer alan geçerli sebepler olmalıdır. Ayrıca davaya sebep olan bu sebepler, davacı taraf yani davayı açan taraf nezdinde ispatlanabilir olmalıdır.

Boşanma Davası Açmak İçin Neler Gereklidir?

Boşanma davasının açılabilmesi için neler gerekli olduğunu, davanın şekline göre incelememiz gerekir. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için tarafların; Tazminat ödemeleri, velayet hakkı, müşterek çocukla kişisel ilişki kurulması süresi, nafaka ödemesi, soyadı değişiklikleri ve diğer bütün taleplerde anlaşıldığını gösteren protokol hazırlanması gerekir. Protokolün yanı sıra anlaşmalı boşanma davası dilekçesi de hazırlanmalıdır. Bu iki resmi evrak sonrasında işlemler başlatılabilir. Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi içinde; Davanın konusunu açıklayan, boşanmanın sonucunda talep edilen bütün hakların beyan edildiği bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Boşanma Davası Açma Aşamaları Nelerdir?

Boşanma davasının açılması için gerekli olan ilk işlem, dilekçelerin hazırlığının tamamlanması olmaktadır. Bu hazırlığın sonrasında Adliyeye gerekli başvuru işlemleri yapılır. Gerekli usul ve esas işlemlerinin tamamlanması ile birlikte, mahkemenin davayı kabul etme aşaması olur. Mahkeme davanızın kabulünü onayladıktan sonra, süreç resmi şekilde başlatılmış olur.

Boşanma davası açılması ve sonuçları konumuzu açıklamaya devam ederken, danışanlarımızın sıklıkla merak ettiği birkaç soruyu daha yanıtlayacağız.

Boşanmaya Dair Sorulan Sorular?

Boşanma Davası Açma Süresi Nasıl İşler?

Boşanma davasının açılabilmesinde hazırlanması gereken dilekçeler, Adliyeye sunulduktan ve gerekli ödemeler yapıldıktan sonra süreç başlamış olur. Adliyeye teslim edilen dilekçenin sonrasında, yapılan tebligatla davalı olan yani karşı tarafa durum haber verilir. Karşı tarafın davaya yanıt vermesinden sonrada, duruşma aşaması başlatılır.

Boşanma Davası Açmak İçin Avukat Şart mı?

Boşanma davasının açılması ya da ilerletilmesi için, avukat ile çalışma zorunluluğu yoktur. Avukat, aldığı eğitim ve deneyimleri sayesinde sizin hak kaybı yaşamanızı engelleyen hukuk insanıdır. Bu sebeple de avukat ile dava ilerleten kişiler, sonradan telafisi yapılmayacak mağduriyetler yaşamazlar. Eğer avukatla çalışma yapacak maddi olanağınız yoksa Baroya başvuru yaparak dava dosyanıza ücretsiz avukat ataması yapılmasını talep edebilirsiniz.

Boşanma Davası Açmada Erkeğin Hakları Nelerdir?

Türk Medeni Hukuku sisteminde, boşanma davaları ilerletilirken her iki tarafında kusurlu ya da daha az kusurlu olmasına göre hakları oluşur. Hukuk sistemi erkeğe özel olarak, hak beyan etmemiştir. Fakat dava içerisinde az kusurlu veya kusursuz olan erkek tazminat, velayet gibi haklarını isteme hakkına sahiptir. Burada belirttiğimiz kusur ölçütünün kararını, mahkeme vermektedir. Mahkemeye sunulan deliller ve beyan edilen şahit ifadelerine göre bu değerlendirme yapılmaktadır.

Boşanma Davası Açmada Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma davasında kadının en temel hakkı, ziynet eşyaları ve karşı tarafında onayı olursa soyadını kullanmaya devam etmesi olmaktadır. Kanunlarımıza göre, düğünde takılan bütün ziynet eşyaları ve maddi gelirler kadına aittir. Boşanma davasında da bütün bu gelirler, kadına aynen veya aynı değerde ücreti karşılığında iade edilmelidir. Kadın, eşinin soyadı ile ticaret vb. bir alanda kariyer yapmışsa eğer, erkeğinde onay vermesiyle birlikte tanındığı soy ismiyle hayatına devam edebilir.

Boşanma davasının açılması ve sonuçları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuza ulaşabilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Hukuk Bürosu makalemizi inceleyiniz.

0

Yorum Gönder