Haciz nedir

Haciz Nedir

Haciz nedir? Borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulmasına haciz işlemi denilir.
Genel olarak haciz kelimesi, icra işlemlerinin tümünü kapsayacak şekilde kullanılmakta ise de; haciz icra takip işlemlerinin yalnızca bir aşamasından ibarettir.

İcradan Tebligat Gelmesi Ne Demektir?

İcra Müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatlar genellikle icra takibi düzenlenen ödeme ya da icra emridir. Gönderilen tebligat dikkatle incelenmeli ve içerisinde süre belirtildiği dikkate alınmalıdır.
Haciz işleminden önce tebligat gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Hacizden önce tebligat göndermek yapılan takibin türüne göre değişiklik göstermektedir.
Borçlunun malları kaçırması gibi alacağın tehlikeye girebileceği durumlarda kanun alacaklıya geniş yetki sağlamaktadır. Bunlardan bir tanesi de alacaklının ilgili mahkemeye müracaatı sonucunda alabileceği İhtiyati Haciz Kararı borçluya bazı yasal süreleri kısaltır ve bildirim olmaksızın haczin yapılmasına onay verir.

Hacize Gidince Kilitli Olan Kapı Açılabilir mi?

Yukarıda haciz nedir sorusunun yanıtını verdik. Peki, hacize gidince kilitli kapı açılabilir mi? Hacze gidilen yerde muhatap bulunmadığında ya da kapının kilitli olması, kilitli kasa olması veya kilit altında bulunan yer olması dâhilinde, kilitli olan kapı açılabilir ve haciz işlemi yapılabilir.
Alacaklı vekilin talebi üzerine yine alacaklı vekilin temin edeceği çilingir eşliğinde söz konusu kilitler açılır ve haciz işlemi gerçekleştirilir. Kilitleri açılan kapı, haciz işlemi sonrasında eski haline getirilerek haciz mahallinden ayrılınır.

Haciz İşlemi Nasıl Yapılır?

Haciz nedir sorusuna yanıt verdik. Peki, haciz işlemleri nasıl yapılır? Haciz ve icra işlemi gerçekleşmeden evvel borçlu kimse taşınır, taşınmaz malları alacaklı kişinin talebi ile adli makamlarca belirlenir. Yani icra takibi başlatılmadan önce araştırma yapılır. Memurlar icra dairesi aracılığı ile borçlunun mallarına el koyar.
Haciz işleminin nasıl gerçekleştiğini belirtmek gerekirse, haczin başlaması için 3 koşul bulunmaktadır;
1-) Alacaklının talebiyle kesinleşmiş olması şarttır.
2-) Avukatın da dikkatle incelediği üzere borcun ödenmemiş olduğu kesinleşmelidir.
3-) İlan edildiği (Bildiri geldiğinden itibaren) bir hafta içerisinde itiraz edilmemiş olması şartı aranır. Tüm bu şartların arasında borçlu kimsenin itiraz hakkının bulunduğunu da belirtmeliyiz. İtiraz hakkını değerlendirmek isteyen kimseler, bu işlemi icra dairesine başvuru yaparak gerçekleştirebilirler. Ya da bildiriyi gönderen avukat ile görüşerek ilk beyanda bulunabilir. Sonrasında kendi avukatı aracığı ile karşı bir dilekçe yazıp icra memurluğuna resmen bildiri yapılmalıdır. Bu hak da değerlendirilmemiş ise talep doğrultusunda borçlu kimsenin adresine gidilerek ilk önce mal tespiti yapılır. Yani paraya çevrilebilecek mallar belirlenir. Borç bu süreçte yine ödenmez ise hacizli olarak belirlenen mallara el konulur.

Haciz İçin Kanunda Belirtilen Madde Nedir?

İcra İflas Kanunu’nun 6352 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile değişik 82. Maddesinin üçüncü fıkrası; “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya, aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez.” hükmünü içerirken, 6352 Sayılı Kanun’un 16. Maddesi ile aynı maddeye eklenen “İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.” hükmü ile, hangi malın haczedileceği konusunda daha önceden alacaklı / vekilinde olan yetki mal ve hakların haczi konusunda değerlendirme ve takdir yetkisi verilmek suretiyle icra memuruna geçmiştir.
İcra İflas Kanunu’nun 82/2 maddesine göre; haczi istenen aynı eşyadan birden fazla bulunması durumunda bunlardan değerinin düşük olanının borçluya bırakılması, diğerinin ise haczedilmesi gerekir. Borçlu, haczedilen ev eşyalarının İİK’nun 82. Maddesinin 1. Fıkrasının 3. Bendi uyarınca haczedilemeyeceğine dair şikâyet başvurusunda bulunabilir.

Borç Ne Zaman İcralık Olur ?

Bir borcun, icra işlemine konu olabilmesi için, borcun varlığının yasal olarak kanıtlanabilmesi gerekmektedir. Bu ispat sürecinin sonunda alacaklı, borçlusuna konuyla ilgili bir hatırlatma tebliği yollamak zorundadır. Bu hatırlatma tebliğine süresi dâhilinde cevap alınamadığı durumda, bu kez borç bilgisi borçluya ihtarname yoluyla hatırlatılır ve borcun ödenmesi beklenir. Bu sürenin sonunda borcun ödenmemesi durumunda, borçlunun mal varlığı araştırılır ve borcu tahsile yeterli olan malları haciz işlemi vasıtasıyla devlet güvencesi altına alınır.

Haciz ya da icra takiplerinizle ilgili Esenyurt Avukat Av. Merve ARI ile iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

0

Yorum Gönder