Haksız Rekabet

Haksız Rekabet

Haksız rekabet aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı olarak ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanımıdır. Hükümden anlaşıldığı gibi, rekabet etme bakımından bir yasak söz konusu değildir; yasaklanan davranış bunun kötüye kullanılmasıdır. Böylece bu konu, serbest ekonomik rekabet hakkının kötüye kullanılması ve iyi niyet kurallarına aykırılık esasına dayanmaktadır.

Haksız rekabette bulunan kişi çoğu kez başkasının emeğini, ününü, piyasadaki itibarını ve ekonomik gücünü kendi yararına haksız bir şekilde kullanılmak ister.

Bu konu hukuku aslında bu alandaki en genel düzenlemedir. Marka, patent, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, işletme adı gibi değerler ilgili sicillerine tescil edilmişse, bu düzenlemelerdeki özel hükümler gereğince korunacaktır. Fakat örneğin bir markanın tescilsiz kullanımı, hukuk düzeninde hiç korunmayacağı anlamına gelmez. Bir markayı ya da ticaret alanındaki diğer bir işareti ilk kez piyasaya çıkararak kullanan kişinin bir öncelik hakkı vardır ve bu kişi her ne kadar 556 sayılı KHK’nın özel koruma hükümlerinden yararlanmasa da, şartları varsa haksız rekabete konu olan kurallarına göre korunur.

Haksız Rekabete Konu Olan Davaları

Haksız rekabete konu olan davalar Türk Ticaret Hukuku içerisinde yer alır. TTK m. 58’e göre haksız rekabetten dolayı müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari işletmesi veya diğer iktisadi menfaatleri bakımından zarar gören veya böyle bir tehlikeye maruz bulunan kişi; tespit, men, eski halin iadesi ve tazminat davası açabilme hakkına sahiptir. Tazminat davası dışındaki davaların açılabilmesi için kusur gerekli değildir. Kusur tazminat davasının başarı ile sonuçlanmasını sağlayan bir gerekliliktir.

Haksız Rekabet Davasında Zamanaşımı

Haksız rekabet davasında zamanaşımı TTK madde 62’ye göre, 58. Maddede yazılı olan haksız rekabete konu olan davaları, davaya haklı olan tarafın bu hakların oluşumunu öğrendiği günden itibaren 1 yıl ve her halde bunların oluşumundan itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Bu süreler TTK’da düzenlendiği için, TTK madde 6 gereğince sözleşme ile değiştirilemez. Bunun yanında ceza kanunları gereğince daha uzun bir zamanaşımı süresi varsa, bu süre hukuk davasındaki zamanaşımını da uzatır.

Haksız rekabetin TTK’da olan düzenlenmesinden dolayı mutlak ticari dava olduğunu; davanın, değerine göre asliye (ticaret) veya sulh hukuk mahkemesinde görüleceğini belirtmek isteriz.

Haksız Rekabet Suçunda Görevli Mahkeme

Haksız rekabete konu olan suçlar ile ilgili yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Haksız rekabet davaları ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için iletişim bilgilerinden avukatımıza ulaşabilirsiniz.

0

Yorum Gönder