İcra ve İflas Avukatı

İcra ve İflas Avukatı

İcra ve iflas avukatı tarafından hazırlanan bu makalemizde, icra ve iflas davalarına dair olan konuların yanıtlarını bulabilirsiniz.

İcra ve İflas Hukuku 09.06.1932 kabul tarihli ve 19.06.1932 tarihli ve 2128 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Devlet kamu alacaklarının tahsili için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yaparken özel hukuk kişileri ve amme alacağı olarak kabul edilmeyen diğer alacakları için kamu tüzel kişileri de İcra ve İflas Kanununa göre alacaklarını tahsil edebilirler. Elinde bir borç belgesine sahip olan ve hiçbir borç belgesi bulunmayan kişiler kanunun izin verdiği usul ile icra takibi başlatma hakkına sahiptirler.

Bu davalarda icra avukatı ile birlikte dava ilerletme zorunluluğu belirtilmemiştir. İcra mahkemesi, şikâyeti basit yargılama usulüne göre inceler. Ayrıca icra mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren dava ve işlere o yerdeki asliye hukuk mahkemesi bakmaktadır. Birden fazla icra mahkemesi arasındaki ilişki iş dağılımı ilişkisidir ve nöbetçi icra mahkemesi tarafından düzenlenir. Kural olarak taraflar, birden fazla icra mahkemesi arasındaki iş dağılımı ilişkisine itiraz edemez.

İcra ve iflas avukatı başlıklı makalemize, icra mahkemesinin yükümlü olduğu görevleri belirterek devam edeceğiz.

İcra Mahkemesinin Görevleri

İcra mahkemesinin görevleri hakkında maddeler belirtecek olursak;

  • İcra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikâyet başvuruları ve itirazların kaldırılması istemlerini karara bağlamak
  • Haciz ve iflasta istihkak davalarını incelemek
  • İstihkak davasına karşı dava olarak açılan iptal davasına bakmak
  • Şikâyet yoluyla gelen ihalenin feshi istemlerini incelemek
  • Takibin iptal ve talikine karar vermek
  • Kıymet takdirine ilişkin şikâyet ( Bu konu ve diğer işlemlerde isteğiniz doğrultusunda iflas avukatı ile çalışabilirsiniz)
  • İpotekli alacaklının borcu almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması halinde ipotek kaydının terkini istemi
  • 6183 sayılı yasanın 99. Maddesine göre vergi dairesince yapılan taşınmaz ihalesinin feshine yönelik şikâyetleri incelemek
  • İcra ve iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek
  • Yasada belirtilen diğer işlemleri yapmak

İcra ve iflas avukatı ile detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Avukat ile iletişim kurabilirsiniz.

Genel boşanma sebepleri hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder