Miras Sözleşmesinin İptali

Miras sözleşmesinin iptali nasıl yapılır? Miras sözleşmesi, Türk medeni kanunu madde 545 ve 5459 arasında yer almaktadır. Kanun maddesi içeriğine göre; miras bırakanın, mirasçılarıyla ya da 3.kişilerle yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufa miras sözleşmesi denilmektedir. Taraflar arasında yapılan miras sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi vasiyetname şeklinde düzenleme yapılmalıdır.

Miras sözleşmelerinin geçerliliği kapsamı, Türk medeni kanunu madde 545 içeriğinde yer almaktadır. Kanun maddesi şöyledir; Miras sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi vasiyetname olarak düzenlenmesi gerekir. Sözleşmedeki taraflar, isteklerini resmi memura aynı anda bildirmeli, düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki şahidin önünde imzalamalıdır.

Taraflar arasında yapılan miras sözleşmesi gibi mirasın iptali de resmi şekilde gerçekleşmelidir. Bu sebepten dolayı da, adi yazılı şekilde yapılmış olan mirastan feragat sözleşmesi geçersiz olur.

Miras Sözleşmesinin İptali Sebepleri

Ölüme bağlı yapılan tasarrufların iptali, Türk medeni kanunu madde 557 ve 559 içeriğinde yer alır. Bu maddelerden faydalanarak miras sözleşmesi iptaline neden olacak bazı unsurları belirtebiliriz. Bunlar;

  • Ehliyetsizlik
  • İrade sakatlığı
  • Yanılma (hata)
  • Tehdit (korkutma)
  • Şekil eksikliği
  • Ölüme bağlı tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar ya da yüklenilen edinimler açısından hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması

Miras Sözleşmesinin İptali Zamanaşımı

Medeni hukuk sisteminde bazı konular haricinde kalan tüm dava konularında, zaman aşımı süresi vardır. Zaman aşımı süresi hak düşürücü süredir. Hak düşürücü süre; belirlenen süre içinde açılmayan davanın, ilerleyen sürede açılamayacağını belirtmektedir.

Miras sözleşmesindeki iptal için zaman aşımı süreleri şu şekildedir;

1 yıllık süre: Genel olan şartlarda davacının miras sözleşmesinin iptal davasını açmak için bir yıllık hak düşürücü süreye tabidir.

10 yıllık süre: Davalının iyi niyet eyleminde olması durumunda, sözleşmenin iptali için hak düşürücü süre on yıldır.

20 yıllık süre: Davalının kötü niyet eyleminde olması durumunda, sözleşmenin iptalinde hak düşürücü süre yirmi yıldır.

Miras sözleşmesi iptal davasında, ispat zorunluluğu vardır. İş bu davadaki ispat yükümlülüğü davacı yani davayı açan tarafa aittir. Davacı, iddialarını mahkemeye kanıtlamalıdır. Aksi olan durumda dava reddedilir.

Miras sözleşmesinin iptali ve diğer miras hukuku davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

0

Yorum Gönder