Mirastan Feragat

Mirastan feragat nedir ve resmi olarak feragat işlemi nasıl yapılır? Miras hakkından feragat edilmesi, medeni kanunumuzun 528. İçeriğinde yer almaktadır. Bu maddeden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Mirasçının, miras bırakan ile arasında yapmış olduğu sözleşme neticesinde, miras payını almayacağını beyan etmesine, miras hakkından feragat denilir.

Mirasın feragati sözleşmesinin bahsedildiği kanun içeriğine göre; Mirasçı feragat hakkını karşılığında bir talepte bulunarak yapabileceği gibi tamamen karşılıksız olarak da yapabilir. Bu sebeple de feragat işlemi kendi içinde iki kısma ayrılır.

İvazlı Feragat: Karşılıklı feragat olarak da bilinen bu tarzda, mirasçı miras hakkından vazgeçmek için bir talepte bulunur. Talebin karşılığında da mirasçı, miras hakkından tamamen vazgeçmiş olur.
İvazsız Feragat: Karşılıksız feragat olan bu şekilde, mirasçı hiçbir talepte bulunmadan mirasa dair olan haklarından vazgeçmiş olur.

Mirastan Feragat Etmenin Sonuçları

Miras hakkından feragat etmenin sonuçlarını iki şekle göre incelemek gerekir. Çünkü iki feragat şekli de yapılma şekline göre değişiklik gösterdiği gibi uygulama şekline göre de değişiklik gösterir.

İvazlı Feragat Etmenin Sonuçları: Miras hakkından vazgeçmek için karşılığında talepte bulunan kişi, miras hakkını almış sayılır. Bu durumda da mirasçının alt soyunda yer alan kişiler miras paylaşımına dahil edilemez.

İvazsız Feragat Etmenin Sonuçları: Miras payından vazgeçmek için hiçbir hak talep etmeyen mirasçının, alt soyunda yer alan kişiler mirasa dahil sayılır. Çünkü asıl mirasçı feragatte bulunurken hiçbir hak almamıştır ve hakları alt soyuna devrolmuştur.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali Davası

Miras hukuku kanunlarına göre her yapılan feragat sözleşmesi geçerli nitelikte bulunmaz. Kanunen uygun görülen şartlarda yapılmayan sözleşmeler geçerli değildir. Bu sebeple de şartlara uygun şekilde yapılmayan feragat sözleşmelerinin iptali için dava hakkı kullanılabilir.

Miras hakkından feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için; Tarafların akıl sağlığı yerinde olmalı, tehdit vb. unsur altında sözleşme yapılmamalı, sözleşme ivazlı yani karşılıklı yapılmışsa bahsi geçen karşılık yerine getirilmeli.

Yukarıda belirttiğimiz uygunluk kapsamı içeriğine göre yapılmayan feragat sözleşmeleri için iptal davası açılabilir. Feragat sözleşmesinin iptali davasının açılması için miras bırakanın ölümü beklenmez. Bahsi geçen uygunsuzlukların öğrenilmesinden itibaren 1 yıllık süre içinde dava açılma hakkı kullanılabilir. Kanunen belirlenen 1 yıllık süre hak düşürücü süredir. Yani bu süre içinde dava açma hakkı kullanılmazsa, daha sonra konu hakkında dava açılamaz.

0

Yorum Gönder