Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddi, MK 605/II maddesinde belirtilmiştir. Bu kanun maddesine göre; “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aci açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır”. Bu şart, miras bırakanın ödemeden borca batık oluşunu resmen açıkça halidir. Açıkça belli olması, miras bırakanın ödemeden aczinin en az miras bırakanın çevresi tarafından biliniyor olmasıdır. Resmen sabit olma durumu ise, miras bırakan hakkında aciz vesikanın alınmış olması durumudur.

Hükmen ret halinde de, mirasçıların mirasın açıklanmasıyla birlikte mirası kazanırlar fakat bu kazanım geçici olan bir durumdur. Mirasçı sıfatında olan kişi, mirası reddettiğini açıklamak zorunda değildir. Karine olarak mirasçıların ret süresini işlem yapmadan geçirmiş olmaları durumunda, mirası reddettikleri beyan edilmiş sayılır.

Hükmen ret karine şeklinde kabul edildiğinden kaynaklı olarak, mirasçıların reddetme hakkında bir şey yapmalarına gerek görülmemiştir. Fakat bunun tespiti mahkemeden istenebileceği gibi, tereke alacaklılarının açtıkları davada da her daim talep edilebilir. Bu nedenle de ilerde yaşanması muhtemel olan durumlara önlem amaçlı, Sulh Hukuk Mahkemesine bildirim yapılabilir. Mirasın hükmen reddi için gerekli görülen şartlar şu şekildedir;

– Miras bırakanın ölüm zamanında borçlarını ödeme durumundan aciz olması ve ödemeden bu acizliğin açık şekilde görülmesi gerekir

– Borçlarını ödemeden aczin tespit edilmiş olması gerekmektedir

Mirasın Hükmi Reddi Dilekçe Örneği

…ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE
DAVACILAR: (Bu alana sırası ile davacı olan kişilerin; İsim-soy isim, T.C. Kimlik Numarası ve ikametgâh adres bilgileri yazılır)

VEKİLİ: Av. MERVE ARI

Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. Ekinoks Rezidans E2 Blok K:2 D:17 Beylikdüzü/İSTANBUL

DAVALI         : (icra dosyası alacaklısı bilgileri bu kısımda yer almalıdır)

KONU: Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkillerimizin murisi olan… TC kimlik numaralı … …/…/… tarihinde vefat etmiştir.Murisin vefatının ardından mirasçı olarak müvekkillerim kalmıştır. … ‘nın vefat tarihinde terekesinde her hangi bir mal varlığı olmadığı bilindiği için müvekkillerimiz tarafından murisin terekesi hakkında mirası ret yoluna gidilmemiştir. Mirasın ret süresinin geçirilmesinin ardından, söz konusu davanın davalısı…’in başlatmış olduğu icra takibi üzerine muris …’in terekesinin borca batık olduğu anlaşılmıştır.

2. …’in vefat tarihinde maddi değere sahip olabilecek üzerine kayıtlı olan her hangi bir gayrimenkul ya da menkul mal varlığı yoktur. Müvekkillerimizin miras bırakanı… … ölüm tarihi itibariyle müvekkillerimize her hangi bir maddi değere sahip bir mal varlığı bırakmadığı gibi bir çok borç bırakmıştır.

3. Davalı… tarafından müvekkillerimin murisleri… Aleyhine… . İcra Müdürlüğünün, … E. Sayılı icra takibi dosyasından icra takibi başlatılmış olup, …’in vefatı nedeniyle yasal mirasçı konumunda olmaları nedeni ile müvekkillerime de ödeme muhtırası tebliğ edilmiştir. Müvekkillerim bu nedenle borca batık olan terekenin borçlarını ödemek ile karşı karşıya kalmışlardır.

Belirtilen nedenlerle müvekkillerimin murisi …’in terekesinin borca batık olduğunun tespitine karar verilmesi için eldeki davayı açma zorunluluğumuz hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TMK. Ve sair tüm yasal mevzuat Hükümleri,

HUKUKİ DELİLLER    : …( )..İcra Müdürlüğünün …./……… E. Sayılı takip dosyası, mirasçılık belgesi, tapu kayıtları, trafik kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi ve sair tüm yasal deliller.

TALEP VE SONUÇ: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, mirasın borca batık olduğunun tespiti ile müvekkillerimizin mirasçılıklarının kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımız ile arz ve talep ederiz.

Mirasın hükmen reddi ile alakalı yukarıda belirttiğimiz dilekçe örneğinden faydalanabilirsiniz fakat avukat eşliğinde düzenlenecek her dava dilekçesinin ve dava sürecinin hak kaybı yaşanmasına engel olacağını da belirtmek isteriz.

Miras Ortaklığı

Miras bırakanın tek mirasçısı varsa, terekenin yönetimi ve paylaştırılması konusunda herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Burada sadece, tek bir mirasçının miras bırakanın borçlarından sorumluluğu, vasiyet alacaklarına karşı sorumluluğu, vergi hukukuna göre sorumluluğu, tereke mallarını haksız zilyetlere karşı koruma gibi sorunlar gündeme gelebilir.

Miras olaylarının büyük bir çoğunluğunda miras bırakan geride birden fazla mirasçı bırakır. Bu durumda gerek terekenin yönetimi gerekse mirasın paylaşılması sorunları çıkar. Söz konusu sorunlar çözümleninceye kadar, mirasçıların oluşturdukları topluluk, hukuken kendine özgü bir ortaklık olarak düşünülmüş ve kanun buna miras ortaklığı demiştir.

MK 640’a göre mirasın paylaştırılması tamamlanıncaya kadar tereke üzerinde elbirliğiyle hak sahibi olan mirasçılar, bu süre boyunca kanun hükümlerine ve aralarındaki sözleşmenin hükümlerine göre terekeyi yönetecek, borçlardan sorumlu olacak ve terekenin paylaştırılmasını talep edebileceklerdir.

Elbirliğiyle hak sahipliği sayesinde, örneğin miras bırakandan alacaklı olan mirasçının aynı zamanda mirasçı sıfatıyla bu alacağın borçlusu olmasının, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleştiği gerekçesiyle sona erdiremeyeceği öne sürülmektedir. Bu durum ortaklık olarak adlandırılmasına karşılık 520-541 hükümlerindeki ortaklık sözleşmesine uymayan özellikleri de vardır. Bu nedenle önemle belirtmek isteriz ki; miras ortaklığının tüzel kişiliği yoktur.

Mirasın hükmen reddi ve diğer miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

8

Yorumlar (3)

Ahmet Fatih Alpay

Davanın Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılması konusunda emin miyiz ?

Evet sulh asliye hukuk

Merhabalar
Amcam 1 sene önce rahmetli oldu. Ölmeden önce kendi sahip olduğu eve ipotek koydurup yiğenine kredi çekmiş. Kendiside vakıflar bankasından kredi çekmiş. Rahmetlinin kredi borcunu 14 kişi mirasçısından almak için hukuk bürosu tarafından icra davası açıldı. Reddi miras olayınıda ben bilmiyordum. Bu aşamada ben ne yapabilirim. Borcun bana düşenini ödersem muaf olurmu yum.

Yorum Gönder